O Nás

 

ČESKO-MAROCKÝ SPOLEK

PŘÁTELSTVÍ & SPOLUPRÁCE

" ČMSPS  "

STANOVYČLÁNEK 1 : NÁZEV A ZŘÍZENÍ

Všichni níže podepsaní, čeští a maročtí občané přistupující k těmto stanovám, zakládají, pod názvem "ČESKO-MAROCKÝ SPOLEK PŘÁTELSTVÍ & SPOLUPRÁCE" (dále jen spolek), ve zkratce " ČMSPS", neziskový spolek řízený těmito stanovami dle § 214 a násl. občanského zákoníku, stejně tak jako jeho doplňujícími nebo pozměňujícími texty.

ČLÁNEK 2 :  SÍDLO

Sídlo spolku je Praha.

Sídlo může být přeneseno na jakoukoli jinou adresu na základě rozhodnutí výkonného výboru, přijatého alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

ČLÁNEK 3 : ÚČEL SPOLKU

Spolek se zaměřuje na podporu a rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Marockým královstvím a jejich národy ve všech oblastech, a to zejména kulturních, vzdělávacích, ekonomických, lékařských, sportovních, volnočasových, aj., stejně tak jako na udržování přátelských vztahů mezi svými členy a se členy ostatních spolků.

Za tímto účelem:

Ø podporuje veškerou spolupráci, která by mohla posílit a podpořit důvěryhodnost České republiky v Marockém království a naopak;

Ø vytváří delegace nebo pověřuje zástupce působící jak v Praze, tak i v dalších městech České republiky, a v jednom nebo více městech Maroka;

Ø organizuje studijní nebo propagační pobyty pro české občany v Maroku a pro marocké občany v České republice;

Ø vyvíjí a propaguje materiály, které by mohly být použity na výzkum ve výše uvedených oblastech zájmu;

Ø nabývá nebo najímá nemovitý majetek nebo buduje jakékoliv zařízení, které by sloužilo k podpoře hospodářských, kulturních nebo vzdělávacích činností, a to v rámci zákonných limitů České republiky a Marockého království;

Ø organizuje konference, semináře, sympozia, výstavy, filmové projekce, kulturní nebo sportovní akce a

Ø obecně zajišťuje vše nezbytné či užitečné pro výkon své činnosti, a to zejména:

     zastupování svých členů u různých veřejných nebo soukromých organizací;

vytváření a udržování vztahů s jinými sdruženími, svazy, národními nebo mezinárodními orgány s podobným účelem;

     přistupování k dalším sdružením, které mají stejné cíle.

ČLÁNEK 4 : NEUTRALITA

V rámci spolku jsou jakékoliv diskuse nebo projevy politické, odborové, etnické nebo náboženské vůle přísně zakázány, a to jak na zasedáních výkonného výboru, tak valné hromady.

ČLÁNEK 5 : DOBA

Tento spolek se zakládá na dobu neurčitou a jeho fiskální rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince každého roku.

ČLÁNEK 6 : ČLENSTVÍ A JEHO PODMÍNKY

Členství je různého druhu. Členy spolku jsou aktivní členové a čestní členové.

Aktivním členem je každá svéprávná fyzická osoba, která podala přihlášku do spolku a zaplatila členský příspěvek.

Valná hromada může na základě návrhu výkonného výboru spolku rozhodnout o udělení titulu čestného předsedy nebo čestného člena za služby a pomoc, kterou spolku poskytl.

Kromě čestných členů platí členové spolku roční členský příspěvek, jehož výše je stanovena každoročně výkonným výborem.

ČLÁNEK 7 : ODPOVĚDNOST ČLENŮ

Spolek za své závazky odpovídá. Členové za závazky spolku neodpovídají, ani když se podíleli na řízení spolku.

ČLÁNEK 8 : UKONČENÍ ČLENSTVÍ

Členství může být ukončeno zrušením či zánikem.

Členství zaniká nezaplacením ročního členského příspěvku, vystoupením člena anebo smrtí člena. Členská práva nepřecházejí na dědice.

Výkonný výbor může 2/3 většinou svých členů rozhodnout o tom, že pro nedodržení těchto stanov nebo pro chování, které by mohlo poškodit zájmy spolku, se členství člena zrušuje. Zrušení členství nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí a je třeba jej členovi oznámit.

Zánikem a zrušením členství zaniká právo přístupu k aktivitám spolku.

ČLÁNEK 9 : PŘÍJMY SPOLKU

Příjmy pocházejí z:

Ø členských příspěvků,

Ø darů, grantů, odkazů a jiných zdrojů od jakékoli fyzické či právnické osoby, člena či nečlena, od čestného člena nebo jakéhokoli jiného subjektu v souladu s právními předpisy a s předpisy spolku.

ČLÁNEK 10: REZERVNÍ FOND

Rezervní fond je tvořen přebytkem příjmů nad výdaji spolku. Používá se v souladu s rozhodnutími výkonného výboru a pouze pro účely spolku. V žádném případě nemůže být alokován členům spolku. Členové spolku nemohou požadovat žádné úhrady za své členství, s výjimkou úhrad výdajů spojených s činností spolku, a to řádně odůvodněných.

ČLÁNEK 11 : SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SPOLKU

Spolek je spravován výkonným výborem složeným ze 7 (slovy: sedmi) členů volených valnou hromadou na dobu dvou let, a to většinou hlasů přítomných nebo zastoupených členů.

Kandidátky do výkonného výboru musí být podány písemně prezidentu spolku, a to nejméně osm dní před konáním valné hromady.

Do výkonného výboru může být zvolen aktivní člen, který dosáhl alespoň 21 let věku k 1. lednu roku hlasování. Členové výkonného výboru mohou být zvoleni opakovaně.

Volení členové výkonného výboru jsou:

Ø  Prezident

Ø  Viceprezident

Ø  Pokladník

Ø  Zástupce pokladníka

Ø 3 přísedící

Členové výboru mají zakázáno využívat činnosti spolku pro politické, odborové, etnické nebo náboženské účely, a to během zasedání výboru, valné hromady a všech případných jiných výborech

Nezúčastní-li se člen výboru po sobě tří následujících zasedání výboru bez udání důvodu, funkce člena výboru zaniká.

Výkon funkce ve výkonném výboru nezakládá právo na finanční odměnu za výkon této funkce.

ČLÁNEK 12 : VÝMĚNA ČLENA VÝKONNÉHO VÝBORU

Pokud by došlo k uvolnění místa ve výkonném výboru spolku z důvodu rezignace, odvolání nebo smrti jeho člena, výkonný výbor může dočasně dosadit nové členy, jejichž nominace bude předložena k hlasování při příštím zasedání valné hromady. Nejsou-li tito kandidáti valnou hromadou potvrzeni, rozhodnutí přijatá dočasným výkonným výborem nicméně zůstávají v platnosti.

Klesne-li počet členů výkonného výboru o více než 4 členy, svolá výbor mimořádnou valnou hromadu za účelem volby nového výkonného výboru.

ČLÁNEK 13 : ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Výkonný výbor se schází jednou za čtvrt roku a v případě potřeby na základě svolání prezidentem výboru nebo na žádost prosté většiny svých členů.

Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomno alespoň pět členů.

Přítomnost prezidenta výkonného výboru nebo viceprezidenta je pro platnost rozhodnutí výkonného výboru nezbytná.

ČLÁNEK 14 : PRAVOMOCI A ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Výkonnému výboru jsou svěřeny nejširší pravomoci, s výjimkou těch vyhrazených valné hromadě, za účelem co nejlepšího dosažení cílů spolku při respektování zásad stanov:

Ø      zajišťuje provádění rozhodnutí přijatých valnou hromadou a připravuje související programy;

Ø      věnuje se všem otázkám, které by mohly podpořit rozvoj činnosti spolku;

Ø      přijímá žádosti o členství a rozhoduje o nich;

Ø      vykonává roli disciplinární komise o vyloučení člena;

Ø      stanoví jednací řád, který musí být v souladu s těmito stanovami;

Ø      jmenuje zástupce jak pro Českou republiku, tak pro Maroko nebo zahraničí;

Ø      vytváří dílčí komise, nezbytné pro úspěšnou realizaci cílů spolku;

Ø      vede, koordinuje a dohlíží na činnost dílčích komisí;

Ø      navrhuje valné hromadě nominace na funkce čestných členů;

Ø      rozhoduje o nezbytných výdajích v rámci finančních možností spolku;

Ø      připravuje a předkládá valné hromadě účetní závěrku za předchozí rok;

Ø      přijímá program pro jednání valné hromady.


Rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta (v jeho nepřítomnosti viceprezidenta) výkonného výboru.

ČLÁNEK 15 : PRAVOMOCI PREZIDENTA A VICEPREZIDENTA

Prezident je statutárním orgánem spolku s cílem zajistit co nejlepší koordinaci činností výkonného výboru v souladu se stanovami spolku:

Ø prezident reprezentuje spolek ve všech oblastech občanského života a všude tam, kde je to nezbytné;

Ø svolává a řídí jednání výkonného výboru a valné hromady;

Ø zkoumá všechny otázky, přebírá veškerou komunikaci a korespondenci a informuje o ni členy výkonného výboru;

Ø společně s pokladníkem podepisuje veškeré účetní dokumenty;

Ø odpovídá za přípravu zápisů z jednání výkonného výboru a valných hromad, stejně tak za přípravu výročních zpráv o činnosti spolku, které výkonný výbor předkládá valné hromadě ke schválení;

Ø odpovídá za sepisování oznámení, zpráv nebo výzev členům spolku.

Během výkonu své funkce je mu nápomocný viceprezident.

Prezidenta v jeho nepřítomnosti nahrazuje viceprezident. Provádí všechny úkony, které mu prezident nebo výkonný výbor svěří.

ČLÁNEK 16: PRAVOMOCI POKLADNÍKA A ZÁSTUPCE POKLADNÍKA

Pokladník je odpovědný za :

Ø příjem a zaúčtování všech členských poplatků a dalších příjmů spolku;

Ø výkon všech výdajů spolku schválených výkonným výborem;

Ø účtování příjmů a výdajů spolku;

Ø seznámení výkonného výboru s finanční situaci spolku;

Ø vyhotovení účetní uzávěrky na konci fiskálního roku a její předání ke schválení valné hromadě.

Pokladníkovi je ve výkonu jeho funkce nápomocný zástupce pokladníka, který jej také nahrazuje v případě jeho nepřítomnosti.

ČLÁNEK 17 : ÚČETNÍ PRAVIDLA SPOLKU

Prostředky spolku jsou uloženy na bankovním účtu na jméno spolku. Tento účet funguje na základě spolupodpisu prezidenta nebo viceprezidenta a pokladníka nebo zástupce pokladníka.

Podpis prezidenta nebo viceprezidenta se vyžaduje pro veškeré čerpání prostředků a úhradu všech ostatních finančních závazků.

ČLÁNEK 18 : VNITŘNÍ PŘEDPISY

Vnitřní předpisy tvoří nedílnou součást fungování spolku a definují pravidla fungování jednotlivých orgánů. Jsou vyhotoveny výkonným výborem a schváleny valnou hromadou.

ČLÁNEK 19 : VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové.

Řádnou valnou hromadu svolá prezident spolku alespoň jednou ročně. Mimořádnou valnou hromadu svolá prezident spolku v souladu se zněním těchto stanov a § 248 občanského zákoníku do 15 dnů ode dne, kdy mu byl doručen podnět výkonného výboru nebo alespoň třetiny členů spolku k jejímu svolání.

Valná hromada je svolána výzvou uveřejněnou v sídle spolku, zprávou svým členům nebo jakýmkoliv prostředkem uznaným výkonným výborem za vhodný, a to vždy alespoň 15 dní přede dnem jejího konání. Ve výzvě se uvede den, čas, místo konání a pořad zasedání.

Pozvání na valnou hromadu, na níž má být rozhodováno o zrušení spolku s likvidací, musí být učiněno písemně a zasílá se členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů. Člen spolku se může nechat na valné hromadě zastoupit jedině členem spolku. Každý člen může zastupovat maximálně dva jiné členy; zástupce musí předložit plnou moc a kopii občanského průkazu dotyčných členů.

Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá prezident spolku druhou valnou hromadu do 15 dní. Valná hromada svolaná po druhé výzvě je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných nebo zastoupených členů.

Rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných nebo zastoupených členů na základě tajného hlasování. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku s likvidací vyžaduje většinu alespoň 2/3 hlasů všech aktivních členů.

Vyhotovení zápisu z valné hromady zajišťuje a podepisuje prezident.

ČLÁNEK 20 : PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

Působností valné hromady je:

Ø hlasování o výroční zprávě a účetní závěrce, které jí předloží výkonný výbor;

Ø volba a odvolání členů výkonného výboru;

Ø schvalování náhradních členů výkonného výboru;

Ø rozhodování o změně stanov spolku;

Ø rozhodování o fúzi spolku;

Ø rozhodování o o zrušení spolku s likvidací a volba likvidátorů.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle těchto stanov náleží do působnosti jiného orgánu spolku.

ČLÁNEK 21 : LIKVIDACE SPOLKU

 

V případě likvidace jmenuje valná hromada likvidátora, který bude pověřen likvidací aktiv a pasiv spolku.

Přebytky, pokud existují, budou na základě rozhodnutí valné hromady rozděleny mezi spolky s podobnými zájmy, a to dle § 272 občanského zákoníku o likvidaci spolků.

 

V Praze, dne 4. dubna 2014

 

       Zdeněk TÁBORSKÝ                                 Marian KOVAČ

 

 

                 Prezident                                            Viceprezident